Soup ozadje knjige par knjižnica

Predstavitev študentske organizacije

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem.

Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem ter za študente ostalih visokošolskih zavodov in fakultet na tem območju.

 • sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, športa in drugih področjih interesnega delovanja študentov;
 • sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialni in ekonomski položaj študentov;
 • zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
 • zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih zadev, ki jih lokalna skupnost ali širša
 • samoupravna lokalna skupnost ureja samostojno, na področjih, ki vplivajo na življenje in delo študentov;
 • zagotavlja vpliv in sodelovanje študentov pri upravljanju javnih zadev in pri delu državnih organov;
 • ustvarja pogoje za čim učinkovitejše delovanje študentov v organih upravljanja univerze, njihovih delovnih telesih in v organih drugih skupnosti in organizacij, kjer imajo študentje svoje predstavnike;
 • izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu visokošolskega zavoda;
 • opozarja javnost na probleme na področju izobraževanja, ekonomskega in socialnega položaja študentov in sodeluje pri njihovem reševanju;
 • pridobiva ugodnosti in opravlja storitve za študente ter v okviru svojih možnosti ustvarja pogoje za delovanje študentov na vseh področjih, razen delovanja v političnih strankah in verskih organizacijah;
 • aktivno sodeluje pri integracijah in tokovih v mednarodnem prostoru in
 • opravlja gospodarske in druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti.


Delovanje ŠOUP-a je razdeljeno na 4 ključna področja (resorja), in sicer:


Samostojne organizacijske enote ŠOUP-a so:

Financiranje

ŠOUP se v pretežni meri financira s koncesijskimi dajatvami od prejemnikov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov.

Finančni plan 2022